Dokument: Protokoll
Nämnd: Bygg- och tekniknämnden
Datum: 2006-10-24 Id: 900


   

Plats och tid

Turebergsrummet, Turebergshuset, Sollentuna 18.00 – 19.10

 

Närvarande ledamöter

Wolfgang Richter (fp)

Gunnar Örneus (m)

Per Gibson (fp)

Allan Blomquist (c)

Henry Adfeldt

Inga-Lisa Nymann (s)

Ronny Bergström (s)

 

Frånvarande ledamöter

 

Tjänstgörande ersättare

 

Närvarande, ej

tjänstgörande ersättare

Oswald Feldin (m)

Maria Olofsson (m)

Fredrik Södersten (fp)

Samuel Edestav (kd)

Anne-Marie Andersson (s)

Lars Westberg (s)

 

Övriga

Tjänstemän

Harald Nyblin, förvaltningschef Sollentuna gator

Mikael Parment

Ing-Gerd Robertson

 

Utsedda att justera

Inga-Lisa Nymann (s)

 

 

Justeringens plats och tid

Miljö- och byggnadskontoret 2006-10-30 kl. 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafer

§ 90 - 97

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................

Sekreterare

Ing-Gerd Robertson

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................

Ordförande

Wolfgang Richter

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................

Justerare

Inga-Lisa Nymann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Bevis/Anslag

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

§ 90 - 97

 

 

Datum för anslags uppsättande

2006‑10-31

 

 

 

 

 

 

 

Datum för anslags nedtagande

2006‑11‑21

 

 

 

 

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och byggnadskontoret

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................

Underskrift

Ing-Gerd Robertson

 

 

 

 


Innehållsförteckning

 

Meddelanden

§ 90

Yttrande över detaljplan för Väsjöområdet, D-061-01

§ 91

Inköp av GPS-mottagare

§ 92

Yttrande över  utredningen "Överföring av bygg- och tekniknämndens verksamhet Sollentuna Gator till Sollentuna Energi AB"

§ 93

Ändring av tid för bygg- och tekniknämndens sammanträde den 19 december

§ 94

Bygglovenheten och stadsarkitekten informerar

§ 95

Anmälan av delegationsbeslut

§ 96

Information från förvaltningarna

§ 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


§ 90/2006                             Dnr 2006/1 BTN.039

Meddelanden

Kommunfullmäktige, nämnder och styrelser

 1. Tid- och aktivitetsplan för större ekonomiärenden 2007. Kommunstyrelsen 2006‑10‑05 § 133.

Länsstyrelsen/kammarrätten m.fl. myndigheter

 1. Länsstyrelsens beslut 2006‑10-13 att avslå överklagandet av ett beviljat tillfälligt bygglov för en skolpaviljong på fastigheten Tallvirket. 

Övrigt

 1. Arbetsutskottets protokoll 2006‑10‑16.

 

Bygg- och tekniknämndens beslut

 • Meddelandena läggs till handlingarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsexpediering:

Akt


§ 91/2006                             Dnr 2005/130 BTN.203

Yttrande över detaljplan för Väsjöområdet, D-061-01.

I ärendet föreligger miljö- och byggnadskontorets tjänsteutlåtande 2006‑10‑11 och skrivelse 2006‑10‑11 från ordföranden, ”Detaljplan för Väsjöområdet, D-061-01, synpunkter med särskilt fokus på möjligheten att utveckla Edsbergs sportfält med närområde”.

Sammanfattning

Kommunen har 2006‑06‑16 upprättat förslag till detaljplan för Väsjöområdet. I detaljplanen föreslås byggande av 2800 lägenheter och ett mindre arbetsområde samt möjlighet att utveckla Edsbergs sportfält. Planen inklusive kompletterande trafikutredning och arkeologisk undersökning har sänts på remiss för yttrande till kommunstyrelsen senast 2006‑11‑10.

Arbetsutskottets förslag

föreslå att bygg- och tekniknämnden beslutar

I    Wolfgang Richter (fp), Gunnar Örneus (m) och Allan Blomquist (c):

Bygg- och tekniknämnden överlämnar yttrande över detaljplan för Väsjöområdet, D‑061‑01 till kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1 till miljö- och byggnadskontorets tjänsteutlåtande 2006‑10-11 med tillägg av ordförandens skrivelse ”Detaljplan för Väsjöområdet, D-061-01, synpunkter med särskilt fokus på möjligheten att utveckla Edsbergs sportfält med närområde”, 2006‑10‑11.

II    Inga-Lisa Nymann (s):
Till bygg- och tekniknämnden utan förslag till beslut

Överläggningar i bygg- och tekniknämnden

Följande yrkanden framställs:

Wolfgang Richter (fp)

Bifall till arbetsutskottets förslag I, bilaga 1

Inga-Lisa Nymann (s)

Bifall till arbetsutskottets förslag I, bilaga 1 med tillägget ”Kompletterande yttrande över detaljplan för Väsjöområdet..”, bilaga 1:1

Ordföranden ställde proposition på bifall mot avslag till arbetsutskottets förslag I, varvid nämnden beslutade i enlighet med detta. Ordföranden ställde därefter proposition på bifall mot avslag till Inga-Lisa Nymanns tillägg, varvid nämnden beslutade bifalla detta.

forts. § 91

Bygg- och tekniknämndens beslut

Bygg- och tekniknämnden överlämnar yttrande över detaljplan för Väsjöområdet, D‑061‑01 till kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1 med bilaga 1:1

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsexpediering:

Akt

kommunstyrelsen


§ 92/2006                             Dnr 2006/98 BTN.230

Inköp av GPS-mottagare

I ärendet föreligger miljö- och byggnadskontorets tjänsteutlåtande 2006‑10‑10.

Sammanfattning

GPS-mätning (GPS innebär satellitbaserad positionering) används i sammanhang där annan mätning inte är tillämplig eller då det är mer effektivt att mäta med GPS-mottagare. Då punkter med känt läge saknas, t.ex. i ett nyexploateringsområde, innebär mätningen ett stort arbete och höga kostnader. Med en GPS-mottagare är man oberoende av befintliga punkter. Nya punkter kan läggas ut när och där de behövs.

Sverige står inför byte av geografiskt referenssystem. Ett byte syftar till ett enhetligt nationellt referenssystem med känd och god kvalitet som dessutom har samband till referenssystem som används i Europa. För att skapa samband mellan det nya nationella systemet och Sollentunas lokala system krävs att GPS-mätning utförs på ett stort antal punkter i kommunen. För att uppnå hög noggrannhet vid mätning krävs relativ mätning mot en referensstation med ett känt läge. Det finns flera alternativ när det gäller val av referensstation. Kostnad för en sådan tjänst bedöms uppgå till ca 20 000 kr per år.

Kostnad för en GPS-mottagare för mätning med hög noggrannhet bedöms uppgå till ca 200 000 kr.

Bygg- och tekniknämndens beslut

i enlighet med arbetsutskottets förslag 2006‑10‑16 § 82

 • Bygg- och tekniknämnden ger miljö- och byggnadskontoret i uppdrag att upphandla en GPS-mottagare avsedd för mätning med hög noggrannhet.

 

 

 

Beslutsexpediering:

Akt

Gunilla Ihrén

Eva Anderling

 


§ 93/2006                             Dnr 2006/97 BTN.024

Yttrande över utredningen - "Överföring av bygg- och tekniknämndens verksamhet Sollentuna Gator till Sollentuna Energi AB"

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2005 att överföra vissa verksamheter för kommunens infrastruktur från bygg- och tekniknämnden till Sollentuna Energi AB. Till bolaget överfördes vatten- och avloppsverksamheten, renhållnings- samt transportverksamheten. I augusti 2006 fick kommunledningskontoret kommunstyrelsens uppdrag att utreda en eventuell överföring av verksamheterna i Sollentuna Gator från kommunen till Sollentuna Energi AB.

Kommunledningskontorets utredning ”Överföring av bygg- och tekniknämndens verksamhet Sollentuna Gator till Sollentuna Energi AB” har sänts på remiss till bygg- och tekniknämnden för yttrande till kommunstyrelsen senast 2006‑11‑01.

Kommunledningskontoret redovisar att trafiknämndsuppgifter, gatu- och vägunderhåll samt underhåll av övriga allmänna platser (t.ex. parker), flyttning av fordon (skrotbilshantering) samt skötsel av kommunens brygganläggningar kan överföras till Sollentuna Energi AB genom avtal mellan kommunen och bolaget. Den kommunala parkeringsövervakningen kan överföras om bolaget blir ett kommunalt parkeringsbolag alternativt genom avtal. En förändring enligt denna redovisning innebär att verksamhetsansvaret kvarstår hos kommunen, undantaget parkeringsövervakning om bolaget blir ett parkeringsbolag. I utredningen föreslås att det kvarstående verksamhetsansvaret för kommunen tillförs t.ex. kommunstyrelsen.

Överföringen av verksamheterna från bygg- och tekniknämnden föreslås ske 2007‑01‑01.

Bygg- och tekniknämndens beslut

i enlighet med arbetsutskottets förslag 2006‑10‑16 § 83

 • Bygg- och tekniknämnden tillstyrker en överföring av nämndens verksamhet Sollentuna Gator till Sollentuna Energi AB i enlighet med den remitterade utredningen.

 

Beslutsexpediering:

Akt

kommunstyrelsen


§ 94/2006                             Dnr 2005/161 BTN.031

Ändring av tid för bygg- och tekniknämndens sammanträde den 19 december.

Sammanfattning

Ordföranden meddelar att bygg- och tekniknämnden och dess förvaltningar skall ha en gemensam avslutningsmiddag tisdagen den 19 december kl 19 på Scandic Hotel, Star i Sollentuna. Av denna anledning bör nämndens sista sammanträde starta tidigare än kl. 18.00 denna dag.

Bygg- och tekniknämndens beslut

i enlighet med arbetsutskottets förslag 2006‑10‑16 § 86

 • Nämndens sista sammanträde den 19 december 2006 skall börja kl. 17.00

 

 

 

Beslutsexpediering:

Akt

 


§ 95/2006                             Dnr 2006/4 BTN.229

Bygglovenheten och stadsarkitekten informerar

Sammanfattning

Bygglovenheten, Mikael Parment

- Mät- och kartenheten har noterat att beställningar av nybyggnadskartor gått ner under hösten. Detta kan vara en indikation på att nybyggnationen av friliggande småhus är på väg att stagnera eller sjunka.

- Bygglovansökan för den nya tingsrätten är på gång och bygglovenheten träffar nu byggföretaget Skanska i ärendet.

- Företaget Shugard har sökt bygglov för lagerverksamhet på tomt vid Hovslagarvägen. Ärendet tas upp på arbetsutskottet.

- Brev från granne angående markuppfyllnad på fastigheten Terrassen 7 har redovisats för ledamöterna. Bygglovenheten har svarat på brevet och fortsätter handläggningen av ärendet.

Bygg- och tekniknämndens beslut

 • Informationen läggs till handlingarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsexpediering:

Akt


§ 96/2006                             Dnr 2006/2 BTN.023

Anmälan av delegationsbeslut

A. Delegationsbeslut förtecknade på listor

 1. Bygglov och motsvarande, ärendegrupp A 1 i nämndens delegationsordning. Tidsperiod 2006-09‑01 - 2006‑09‑29.

- Beviljat. Nybyggnad en- och tvåbostadshus (3 beslut)
- Beviljat. Nybyggnad garage/carport/förråd (2 beslut)
- Beviljat. Nybyggnad mur/plank/marklov (4 beslut)
- Beviljat. Ändring en- och tvåbostadshus ( beslut)
- Beviljat. Tidsbegränsat lov (10 beslut)
- Beviljat. Rivning (2 beslut)
- Beviljat. Beslut kontrollplan (15 beslut)
- Beviljat. Övrigt (5 beslut)

 1. Delegationsbeslut enligt bygg- och tekniknämndens delegationsordning, 2006‑10‑05.
  Trafikföreskrifter, ärendegrupp A 2
  - 2.1 Lokala trafikföreskrifter (3 beslut )
  Administration och ekonomisk förvaltning m.m., ärendegrupp B 1 – 3
  - B 3.3 Yttranden över interna planremisser. (1 beslut)

B. Arbetsutskottets beslut 2006‑10‑16

- § 80  Bygglov för tillbyggnad av Sollentuna centrum, fastigheten Centrum 15, Allfarvägen 21.

 

Bygg- och tekniknämndens beslut

 • Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

 

 

 

 

Beslutsexpediering:

Akt

 


§ 97/2006                             Dnr 2006/3 BTN.039

Information från förvaltningarna

Sollentuna gator, Harald Nyblin m.fl.

- Ekonomisk månadsrapport för september. För Sollentuna gator är prognosen för 2006 oförändrad jämfört med resultatprognos 2.

- Det finns önskemål från några ledamöter att se Norrortstunneln. Förvaltningen föreslår att den som önskar se tunneln deltar i den allmänna visning som Vägverket ordnar onsdagen den 6 december 2006 kl. 17.30. Samling vid Vägverkets etablering, där bodarna står. Information finns på Vägverkets hemsida www.vagverket.se

- Upptaktsmöte har hållits med entreprenörerna för vinterväghållning. Information om brister i verksamheten som Felanmälan fått har förts vidare till entreprenörerna. Två mindre maskiner för gångbanor har införskaffats inför vintersäsongen.

Bygg- och tekniknämndens beslut

 • Informationen läggs till handlingarna

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsexpediering:

Akt